Zh-yue-in/恩式粵語拼寫法

出自Synerpedia 歷史檔案與知識庫
跳至導覽 跳至搜尋

Yánsík Yùetyűe Piņsêfāt (恩式粵語拼寫法, Yángāklā̌n-Yűe: Ingleß Kantonīs Spæulin Weis, Fódóu-Yűe: Jɐnsɪk Jytjy Pɪŋsɛfat / Jansik Jitji Piņsefāt), yàu giujòu Yánsík Yùetyűe Jìmőu (恩式粵語字母, Yángāklā̌n-Yűe: Ingleß Kantonīs Aufabet, Fódóu-Yűe: Jɐnsɪk Jytjy Aufabɛt / Jansik Jitji Āufābet), hài Yángāklā̌n Lǔenbóņ kwáidìņ kàp sîyùņ geh yi̋ Yángāklā̌n Jìmőu piņsê geh Gwôņdúņwâh piņsêfāt, yùņ lǎi piņsê Yángāklā̌n-Yűe yàpmìn lǎijì Gwôņdúņwâh geh jìcǐ, tǔņmǎi hâi Sěsit tǔņ Lǔņtǎm súesê Fódóu-Yűe.

Buigêņ

Yángāklā̌n-Mên geh súesê yátbún dóuhài gánjùe dòkyám heoi sê geh. Bátguo, jôukěi Yángāklā̌n-Yűe hâi piņsê fôņmìn geh kwáiják jùņmèi dìņ hôu, dòuji yátdí jôukěi yǎu Gwôņdúņwâh ya̋nyàp geh jìcǐ piņsê hêilěi geh dòkyám ya̋u dí m̌ jêonkok. Sôyì, Yángāklā̌n Lǔenbóņ jàu ţámhâu jôr Hérņgôņ Yűeyǐnhòk Hòkwûi Yùetyűe Piņyám Fóņ'oņ lǎi jaidìņ léigo Yánsík Yùetyűe Piņsêfāt.

Jìmőu-Bîu

Yánsík Yùetyűe Piņsêfāt yǔņ geh jìmőu tǔņ Yángāklā̌n-Mên géibûn sèrņ sérņtǔņ, dā̀nhài ma̋udí jìmőu jôuhàp sô bîudā̀t geh fātyám hônǎņ ya̋udí m̌tǔņ.

Yánsík Yùeyűe Jìmőu
Dā̀igái Jìmőu
A B C D E F G H I J K L M N
Ņ O P R S T Ţ U W Y Ā ` V
Saigái Jìmőu
a b c d e f g h i j k l m n
ņ o p r s ß t ţ u w y ā ' v
Síņdìu Jìmőu
1 2 3 4 5

Séoiyǐn síņdìu hôyi̋ yùņ síņdìu jìmőu bîudā̀t, dā̀nhài hâi Yánsík Yùetyűe Piņsêfāt yàpmìn, síņdìu gaņ dósòu hài yùņ fùgā́ fǔhôu lǎi dòibîu geh. Túņsěrņ fùgā́ fǔhôu wűi fòņ hâi yámjit yàpmìn geh dài yát go mőuyám jìmőu (jíkhài vowel gâmgā̂i), yǐ síndìu jìmőu jàu wűi fòņ hâi go yámjit yàpmìn sôya̋u mőuyám jìmőu geh hàumìn.

Fùgā́ Fǔhôu Sô Dòibîu Síņdìu IPA
´ 1 ˥/˥˧
ˆ 2 ˧˥
(無) 3 ˧
ˇ 4 ˨˩/˩
˝ 5 ˩˧
` 6 ˨

Hā̀mìn hài Yánsík Yùetyűe Piņsêfāt geh jìwâi yámwâi deoiyiņbîu:

字母組合 發音 例子
a [ɐ] sám [心]
ah [aː] wâh [話]
b [p] bôu [寶]
c [tsʰ] ~ [tɕʰ] cúen [邨]
d [t] dák [德]
e hâi i cǐnmìn [e] bêi [畀]
kěitā́ ţǐņfoņ [ɛː] jêņ [井]
eo [ɵ] ßéon [詢]
er [œ] ßèrņ [尚]
f [f] fǒņ [防]
g [k] gái [街]
gw [kʷ] gwôņ [廣]
h [h] hā́ņ [坑]
i hâi ņ, k cǐnmìn [ɪ] yǐņ [形]
hâi u, o hàumìn [y̑] fúi [灰]
hâi kěitā́ mőuyám cǐnmìn [i̯] sei [四]
kěitā́ ţǐņfoņ [iː] jì [字]
j [ts] ~ [dz] jeņ [正]
k yámjit wa̋nme̋i [k̚] lèrk [略]
kěitā́ ţǐņfoņ [kʰ] kā́(t) [卡]
kk1 [k̚] lúkk [轆]
kw [kʷʰ] kwā́ [誇]
l [l] leņ [靚]
m jokwǎi wa̋nmőu [m̩] m̌ [唔]
kěitā́ ţǐņfoņ [m] mát [乜]
n [n] nā̌m [南]
ņ jokwǎi wa̋nmőu [ŋ̍] ņ̋ [五]
kěitā́ ţǐņfoņ [ŋ] ņǎu [牛]
o hâi u cǐnmìn [o] sóu [蘇]
kěitā́ ţǐņfoņ [ɔ] ņő [我]
p yámjit wa̋nme̋i [p̚] yìp [葉]
kěitā́ ţǐņfoņ [pʰ] pǔn [盤]
pp1 [p̚] lípp [𨋢]
r hâi mőuyám cǐnmìn [ɹ] rán [run]
kěitā́ ţǐņfoņ [Ø] jôr [咗]
s [s] sā́i [嘥]
sh1 [s] ~ [ɕ] shán [山]
ß [s] ~ [ɕ] ßèk [石]
t yámjit wa̋nme̋i [t̚] yát [一]
kěitā́ ţǐņfoņ [tʰ] tâi [睇]
tt1 [t̚] ditt [跌]
ţ [tsʰ] ţǔen [全]
u hâi ņ、k cǐnmìn [ʊ] lùk [綠]
hâi kěitā́ mőuyám hàumìn [u̯] gâu [搞]
kěitā́ ţǐņfoņ [uː] fú [夫]
ue [yː] yûe [魚]
w [w] wên [搵]
y [j] yǔen [元]
ā [aː] lā̋n [懶]
' [ʔ] 'ā [亞]
v yàu hôyi sê jòu w geh sǐhàu [f] vā̂n [玩]
kěitā́ ţǐņfoņ [w] vén [van]

1 jûeyiu yùņ lǎi jòu Yángāklā̌n-Yűe yámyìk

Piņsê Làijî

三、九、四、零、五、二、七、八、六

Yánsík:Sā́m, gâu, sei, lǐņ, ņ̋, yì, ţát, bāt, lùk

Yale:Sàam, gáu, sei, lìhng, ńgh, yih, chàt, bat, luhk

Jyutping:Saam1, gau2, sei3, ling4, ng5, ji6, cat1, baat3, luk6

Gôņfû:Sam, kau, shi, ling, ng, yi, tsat, pat, luk

Fódóu:Sam, gɐu, sei, lɪŋ, m, ji, cɐt, bat, lʊk

Sěsit:Sām, gau, sei, liņ, m, ji, ţat, bāt, luk

Ţámgin